Translate

неделя, 28 декември 2014 г.

Знам и мога

Имах честта да бъда проверител на първата олимпиада и оттогава ми е слабост. Дълго нищихме с колегите в общност Начално образование критериите за оценка, писахме протестни писма и силно се надявам неяснотите с годините да са намалели. За тези, които се интересуват, публикувам
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА”
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас се организира от Министерство на образованието и науката съобразно с Изискванията за организиране и
провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014-2015 година, утвърдени със Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката и настоящия регламент.

ЦЕЛИ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА”
- Да се създадат предпоставки участниците да демонстрират в условията на съревнование интегралния резултат от своите знания, умения и нагласи.
- Да се предоставят възможности за индивидуална изява на най-високи постижения, придобити в началния етап на основната образователна степен.
- Да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации.
- Да се насърчат увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.

ФОРМАТ НА ОЛИМПИАДАТА
Олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на насочени към социална приложимост знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен.
Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание и за насърчаване на учителите и родителите да подкрепят и развиват интереса на децата към заобикалящата ги среда.
Националната олимпиада се провежда в писмена форма чрез решаване на 12 задачи предимно със свободен отговор, които може да имат и подусловия. В тях се включват теми от всички изучавани предмети, както и от областта на екологичното и здравното образование, защита от бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.
Задачите са обединени тематично и са съобразени с изучаваното към момента на провеждането на съответния кръг на олимпиадата учебно съдържание.
Те изискват самостоятелен отговор и неговото аргументиране, решаване напроблем, прилагане на находчиви, нестандартни решения.
Изпълнението на задачите е индивидуално.
Задачите и критериите за оценка на участниците в трите кръга на олимпиадата се
разработват от Националната комисия, определена със Заповед № РД 09-1609/13.10.2014 г. на министъра на образованието и науката, и се съгласуват с МОН.
За провеждането на общинския кръг на олимпиадата се допуска използване на задачи по зададения формат, разработени от училищните комисии, вместо предложените от Националната комисия.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЛИМПИАДАТА
Олимпиадата се провежда в три кръга по график, определен в Приложение № 2 на Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката.

1. Времетраене – 2 учебни часа (80 минути)

2. График
Общински кръг – 10.01.2015 г.
Областен кръг – 02.02.2015 г.
Национален кръг – 28.03.2015 г.
Домакин на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога” за учебната
2014/2015 година е РИО – Бургас.

3. Начало на олимпиадата
Общински кръг – по график, определен от началника на РИО
Областен кръг – 9.00 часа
Национален кръг – 9.00 часа

4. Провеждане на олимпиадата
А. Общински кръг
Общинският кръг се организира по училища. Участието на учениците в този кръг не е анонимно.
Директорът на училището издава заповед, с която определя квесторите, членовете на комисията за проверка на писмените работи на участниците и съответните им задължения. В заповедта се посочват и залите за провеждане на олимпиадата.
Определената от директора училищна комисия организира засекретяване, разсекретяване и размножаване на изпитните материали за провеждане на общинския кръг на олимпиадата.
В срок до 7 работни дни след провеждането на общинския кръг училищните комисии предават на директорите на училищата:
- протокол за явилите се участници и техните резултати;
- протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.
Тези документи, заверени с подпис и печат от директора на училището, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици се изпращат до началника на РИО в двудневен срок.
Б. Областен кръг
Областният кръг се организира по региони. Участието на учениците в този кръг е анонимно.
В. Национален кръг
Националният кръг се организира, провежда и оценява от Националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Участието на учениците е анонимно.
Резултатите на участниците се обявяват в деня на провеждането на олимпиадата.
Всички участвали ученици получават грамоти, подписани от председателя на Националната комисия.
Класираните на първо, второ и трето място ученици се награждават от МОН с индивидуални грамоти и награди.

5. Засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи
На областния и на националния кръг се извършва процедура по засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи на учениците.

6. Оценяване
Комисиите за общинския, областния и националния кръг оценяват работите по предварително зададени критерии. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии.
Всяка индивидуална работа се оценява от двама оценители и се отразява в оценъчна карта.

7. Класиране
Класирането е индивидуално и се извършва на базата на получения брой точки.
В областния кръг участват ученици, които са получили не по-малко от 75% от максималния брой точки.
В националния кръг участват ученици, които на областния кръг са заели първо място и имат не по-малко от 75% от максималния брой точки. В случай че на първо място са класирани повече участници с равен брой точки, всички те се допускат до национален кръг.
Националната комисия номинира допълнително 14 ученици от заелите второ и трето място на областния кръг при следните ред и условия:
• класира участниците, заели второ и трето място от всички региони, според резултатите от областния кръг;
• извършва подбор на 14 участници от класираните, които са с най-висок бал;
• публикува на електронната страница на МОН протокол с класираните ученици.
В случай на отказ на класиран ученик да участва в националния кръг на олимпиадата Националната комисия номинира следващия в извършеното класиране на национално ниво. Отказът от участие се документира с писмено заявление от родителя/настойника.
Домакините на Националната олимпиада имат право да класират за национален кръг освен победителя на областния кръг допълнително двама участници, чиито резултати са не по-малко от 75% от максималния брой точки.
Класирането на участниците в националния кръг на олимпиадата се осъществява в деня на провеждането й. Резултатите се оповестяват на участниците в същия ден и в десетдневен срок се публикуват на сайтовете на МОН и на РИО – Бургас.
На електронната страница на МОН се публикуват списъкът на учениците, допуснати до националния кръг, както и резултатите и класирането от националния кръг.

8. Общи изисквания
За осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа на учениците по време на олимпиадата се изисква:
- писмено съгласие на родителите, когато олимпиадата се провежда в друго населено място;
- определяне на лицата, които ще придружават учениците, когато олимпиадата се провежда в средищно училище и в този кръг ще участват и ученици от съседни населени места;
- присъствие на медицинско лице за оказване на долекарска помощ.

9. Финансиране
Разходите за участие на учениците в областния и националния кръг на олимпиадата и за придружаващите ги учители, в т.ч. ресурсен консултант, са за сметка на училището.
Разходите на други придружители (родители) са за лична сметка.
При организирането и провеждането на областния кръг на олимпиадата може да се търси партньорство на фирми и организации, които да връчват допълнителни грамоти и награди.

10. Координация и контрол
Координацията за организиране и провеждане на олимпиадата се осъществява чрез РИО.
Контрол на всички дейности по провеждането на Националната олимпиада се осъществява чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в МОН.

Председател на Националната комисия:
(доц. д-р Станка Вълкова)

Целият регламент Знам и мога" за ученици от IV клас през учебната 2014-2015 година

Теми за общински кръг през изминалите години:

5 коментара:

 1. Тони, благодаря! Така събрани на едно място всички теми са страхотен ресурс.

  ОтговорИзтриване
 2. Благодаря за удобството, Тони! Пуснах линка в сайта на класа си!

  ОтговорИзтриване
 3. не отварям критериите от 2014 , 2013 и другите години назад
  Може ли помощ

  ОтговорИзтриване