Translate

събота, 27 август 2016 г.

Учебната 2016-2017

Очертава се да бъде година на големи промени ииии големи проблеми. В сила е нов закон за предучилищно и училищно образование.
Приети са следните наредби. Издадени са нови заповеди. Тече обсъждането на още няколко ДОС.
За улеснение на директорите е издаден календар на дейностите.
Издателство "Просвета" ги подпомогна с образци на изискваните документи:
Стратегия за развитие
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване на качеството 
Етичен кодекс 
План за справяне с тормоза 
Програма за предоставяне на равни възможности
План за контролна дейност 
Правилник за пропусквателен режим 
Рамков учебен план
За учителите в 1. и 5. клас на сайтовете на съответните издателства са качени готови тематични разпределения.
Учебен план 1. клас 
Учебен план 5. клас
Примерни титулни страници 
В процес на уточнение са изискванията на експертите за изготвяне на разпределения за избираемите и факултативни часове. Няма никакви указания за изготвяне на годишни разпределения от учителите на група при целодневна организация на учебния ден.
Подготовката за новата учебна година кипи от месец август. Четене и препрочитане на огромната информация, онлайн обсъждане в педагогически форуми, споделяне. И непрекъснато възникват въпроси.

четвъртък, 25 август 2016 г.

Изгубени в ДОС

И така новият закон за предучилищно и училищно образование вече е в сила.Четем и препрочитаме, лутаме се из ДОС и се чудим как ще се случи в практиката. Колегите се шегуват, че големите промени в образованието, създават и големи проблеми. Чувстваме се изгубени в толкова много информация, мъчим се да се ориентираме кое важи от тази учебна година, кое не.
Дотук са приети следните стандарти:
В процес на обсъждане са:
МОН дава следните пояснения:
Нов учебен план се въвежда само в 1. и 5. клас. ПС трябва да приеме учебен план за всяка паралелка. Новото е, че в 1. клас се увеличава броя на учебните седмици на 32, т.е. първокласниците ще учат до 31.05. Променени са наименованията на два учебни предмета: роден край става околен свят и домашен бит и техника - технологии и предприемачество. Въвеждат се нови учебни програми, но ще се учи по стари учебници, т.е. ще се изпуска и вмъква материал. Водещи са учебните програми, а не учебниците. Дава се свобода на учителя да постигне очакваните резултати по свои пътища. За тези два класа се въвежда нова структура на годишното тематично разпределение. В 5. клас ще има нов учебник само по история и цивилизации. 
За учениците от 2., 3., 4. и 6. клас няма промяна.
Тазгодишните седмокласници ще завършат основен етап на образование. Предлагат се 3 варианта за компенсиране на пропуснатия материал по история, география и биология чрез часове в ЗИП, СИП или преструктуриране на учебното съдържание.
НВО в 7. клас ще бъде по 3 предмета:
БЕЛ - 19 май
Математика - 22 май
Чужд език - 29 май
Оценяването ще е с точки и всеки ученик ще бъде приет в профилирана или професионална гимназия. В балообразуването ще влизат и оценки по два предмета, избрани от ПС и превърнати в точки.
От тази учебна година започва създаването на професионално портфолио от всеки учител, което отразява квалификацията, постижения, успехи на учителя и учениците.
Започва задължителна вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.
В сила влиза и наредба за приобщаващото образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик, от този със специални образователни потребности, към надарения и изоставащия. В нея са посочени и видовете санкции.
Влиза в сила и наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и класният ръководител трябва да планува посочените теми в нея за съответния клас.
Ще започне и изграждането на система от училищна ритуализация и ученическо самоуправление.
Ще действа и наредба за информацията и документите, според която се въвежда нов дневник за подкрепа на личностно развитие.

петък, 12 август 2016 г.

Календар на учебната 2016-2017 година

Календарът е направен въз основа на последните решения на МОН за график за учебно време, но все още неиздадени заповеди и може би подлежи на промяна. Все пак е ориентир при плануването.