Translate

събота, 18 ноември 2017 г.

We are eTwinners


Стартира работатата ни по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. "We are eTwinners" (Итуинъри сме ние") е група е по интереси и включва 14 ученици от 2. б клас.
I.                    Цели:
Работа по eTwinning проекти.
Формиране на компетентности за общуване на роден и чужд език.
Развитие на дигитални и презeнтационни компетентности.
Формиране на умения за работа в екип.
Развитие на компетентности за сътрудничество.
Опознаване на чужди култури.
Креативност за създаване на общ продукт с партньорите.
II.                  Очаквани резултати:
Учениците умеят да работят по eTwinning проекти.
Учениците умеят да представят себе си, училището и родината на партньорите си.
Учениците умеят да общуват на роден и английски език с партньорите си.
Развитие на компетентности за работа в екип.
Учениците знаят географски и исторически факти за страните от Европа, традиции, обичаи, забележителности.
Учениците проявяват инициативност, творчество и креативност за създаване на общи продукти.
Темата на първото ни занимание е "We are еTwinners". Разчупваме леда с играта "Радвам се да те видя". Споделяме спомени от миналогодишните дейности на групата "Аз и другите". Два от проектите ни са наградени с Национален знак за качество и връчваме сертификати. Обсъждаме какво ни предстои. Изработваме информационно табло за фоайето и творим върху работен лист "All about me".