Translate

неделя, 28 декември 2014 г.

Знам и мога

Имах честта да бъда проверител на първата олимпиада и оттогава ми е слабост. Дълго нищихме с колегите в общност Начално образование критериите за оценка, писахме протестни писма и силно се надявам неяснотите с годините да са намалели. За тези, които се интересуват, публикувам
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА”
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас се организира от Министерство на образованието и науката съобразно с Изискванията за организиране и
провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2014-2015 година, утвърдени със Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката и настоящия регламент.

ЦЕЛИ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА”
- Да се създадат предпоставки участниците да демонстрират в условията на съревнование интегралния резултат от своите знания, умения и нагласи.
- Да се предоставят възможности за индивидуална изява на най-високи постижения, придобити в началния етап на основната образователна степен.
- Да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации.
- Да се насърчат увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.

ФОРМАТ НА ОЛИМПИАДАТА
Олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на насочени към социална приложимост знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен.
Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание и за насърчаване на учителите и родителите да подкрепят и развиват интереса на децата към заобикалящата ги среда.
Националната олимпиада се провежда в писмена форма чрез решаване на 12 задачи предимно със свободен отговор, които може да имат и подусловия. В тях се включват теми от всички изучавани предмети, както и от областта на екологичното и здравното образование, защита от бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.
Задачите са обединени тематично и са съобразени с изучаваното към момента на провеждането на съответния кръг на олимпиадата учебно съдържание.
Те изискват самостоятелен отговор и неговото аргументиране, решаване напроблем, прилагане на находчиви, нестандартни решения.
Изпълнението на задачите е индивидуално.
Задачите и критериите за оценка на участниците в трите кръга на олимпиадата се
разработват от Националната комисия, определена със Заповед № РД 09-1609/13.10.2014 г. на министъра на образованието и науката, и се съгласуват с МОН.
За провеждането на общинския кръг на олимпиадата се допуска използване на задачи по зададения формат, разработени от училищните комисии, вместо предложените от Националната комисия.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЛИМПИАДАТА
Олимпиадата се провежда в три кръга по график, определен в Приложение № 2 на Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. на министъра на образованието и науката.

1. Времетраене – 2 учебни часа (80 минути)

2. График
Общински кръг – 10.01.2015 г.
Областен кръг – 02.02.2015 г.
Национален кръг – 28.03.2015 г.
Домакин на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога” за учебната
2014/2015 година е РИО – Бургас.

3. Начало на олимпиадата
Общински кръг – по график, определен от началника на РИО
Областен кръг – 9.00 часа
Национален кръг – 9.00 часа

4. Провеждане на олимпиадата
А. Общински кръг
Общинският кръг се организира по училища. Участието на учениците в този кръг не е анонимно.
Директорът на училището издава заповед, с която определя квесторите, членовете на комисията за проверка на писмените работи на участниците и съответните им задължения. В заповедта се посочват и залите за провеждане на олимпиадата.
Определената от директора училищна комисия организира засекретяване, разсекретяване и размножаване на изпитните материали за провеждане на общинския кръг на олимпиадата.
В срок до 7 работни дни след провеждането на общинския кръг училищните комисии предават на директорите на училищата:
- протокол за явилите се участници и техните резултати;
- протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.
Тези документи, заверени с подпис и печат от директора на училището, заедно с оригиналните писмени работи на класираните ученици се изпращат до началника на РИО в двудневен срок.
Б. Областен кръг
Областният кръг се организира по региони. Участието на учениците в този кръг е анонимно.
В. Национален кръг
Националният кръг се организира, провежда и оценява от Националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Участието на учениците е анонимно.
Резултатите на участниците се обявяват в деня на провеждането на олимпиадата.
Всички участвали ученици получават грамоти, подписани от председателя на Националната комисия.
Класираните на първо, второ и трето място ученици се награждават от МОН с индивидуални грамоти и награди.

5. Засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи
На областния и на националния кръг се извършва процедура по засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи на учениците.

6. Оценяване
Комисиите за общинския, областния и националния кръг оценяват работите по предварително зададени критерии. Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии.
Всяка индивидуална работа се оценява от двама оценители и се отразява в оценъчна карта.

7. Класиране
Класирането е индивидуално и се извършва на базата на получения брой точки.
В областния кръг участват ученици, които са получили не по-малко от 75% от максималния брой точки.
В националния кръг участват ученици, които на областния кръг са заели първо място и имат не по-малко от 75% от максималния брой точки. В случай че на първо място са класирани повече участници с равен брой точки, всички те се допускат до национален кръг.
Националната комисия номинира допълнително 14 ученици от заелите второ и трето място на областния кръг при следните ред и условия:
• класира участниците, заели второ и трето място от всички региони, според резултатите от областния кръг;
• извършва подбор на 14 участници от класираните, които са с най-висок бал;
• публикува на електронната страница на МОН протокол с класираните ученици.
В случай на отказ на класиран ученик да участва в националния кръг на олимпиадата Националната комисия номинира следващия в извършеното класиране на национално ниво. Отказът от участие се документира с писмено заявление от родителя/настойника.
Домакините на Националната олимпиада имат право да класират за национален кръг освен победителя на областния кръг допълнително двама участници, чиито резултати са не по-малко от 75% от максималния брой точки.
Класирането на участниците в националния кръг на олимпиадата се осъществява в деня на провеждането й. Резултатите се оповестяват на участниците в същия ден и в десетдневен срок се публикуват на сайтовете на МОН и на РИО – Бургас.
На електронната страница на МОН се публикуват списъкът на учениците, допуснати до националния кръг, както и резултатите и класирането от националния кръг.

8. Общи изисквания
За осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа на учениците по време на олимпиадата се изисква:
- писмено съгласие на родителите, когато олимпиадата се провежда в друго населено място;
- определяне на лицата, които ще придружават учениците, когато олимпиадата се провежда в средищно училище и в този кръг ще участват и ученици от съседни населени места;
- присъствие на медицинско лице за оказване на долекарска помощ.

9. Финансиране
Разходите за участие на учениците в областния и националния кръг на олимпиадата и за придружаващите ги учители, в т.ч. ресурсен консултант, са за сметка на училището.
Разходите на други придружители (родители) са за лична сметка.
При организирането и провеждането на областния кръг на олимпиадата може да се търси партньорство на фирми и организации, които да връчват допълнителни грамоти и награди.

10. Координация и контрол
Координацията за организиране и провеждане на олимпиадата се осъществява чрез РИО.
Контрол на всички дейности по провеждането на Националната олимпиада се осъществява чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в МОН.

Председател на Националната комисия:
(доц. д-р Станка Вълкова)

Целият регламент Знам и мога" за ученици от IV клас през учебната 2014-2015 година

Теми за общински кръг през изминалите години:

вторник, 23 декември 2014 г.

Let's start with Christmas/Да започнем с Коледа

В навечерието на празничната нощ получихме покана за eTwinning проект "Let's start with Christmas"/"Да започнем с Коледа". Основатели са Джована от Италия и Раса от Литва. Останалите партньори са от Албания, България, Литва. Обхванати са ученици от начален етап и целта на проекта е споделяне на традициите по света, свързани с Коледа. Подробности за работния процес и очакваните резултати можете да видите тук
Ето как празнувахме ние

Поздрав за партньорите
Традиции в България
Коледна украса на Благоевград

неделя, 21 декември 2014 г.

Pow Toon

Pow Toon е инструмент за създаване на презентации. Изисква регистрация или  влизане с профил във фейсбук, гугъл. Предлага богат набор от готови презентации, тематично сортирани. Вие можете да изберете и редактирате такава презентация или да работите върху празен шаблон. Ето стъпките за работа.
1. Избиране на шаблон.

2. Работният плот дава възможност да се избере стил, да се вмъкне текст, изображение, образи, анимации, форми, маркери, звук, видео, преминаване и фон на слайда.

3. Публикува се в youtube след синхронизиране на профилите.

4. Взема се код за вграждане или линк оттам.

събота, 20 декември 2014 г.

Фоторедактор

Време е за забавление с онлайн фоторедактора http://pho.to/, който дава възможност да се направят над 600 удивителни фотоефекти, колажи, рамки.

1. Избирате ефекта.

2. Качвате снимки от компютъра или от фейсбук.

3. Добавяте текст.

4. Споделяте в социалните мрежи, вземате линк или код за вграждане.

Анимирани ефекти
Календар


Приятни забавления с http://pho.to/!

петък, 19 декември 2014 г.

Състав на думата

Вариант на самостоятелна работа след раздела "Състав на думата" по учебника по български език на Булвест. Целта е да се провери умеят ли третокласниците да откриват корен, представка и наставка и да образуват думи с дадени представки и наставки.


вторник, 16 декември 2014 г.

Победители

Линиите за гласуване за престижните награди на Edublog за образователни сайтове вече за затворени. Почти във всяка категория сред победителите има българско присъствие! Огромна благодарност на всички, които подкрепиха българското!Впечатляващо е как успяхме да се активираме, благодарение на социалните ни контакти в различните групи и обединим около идеята за подкрепа! Вълнуващо е когато разглеждаш профилите на гласувалите, приятели и много непознати, обединени от една кауза! Благодаря Ви, мили хора! Благодаря на онези колеги, които предложиха блога ми, благодаря на всички, които гласуваха!Благодаря Ви, българи! Има надежда за българското образование! Поздравления за победителите!!! 
1.Моменти от класната стая (Антоанета Миланова) и 2.Образователен блог (Илияна Дъбова) 

вторник, 9 декември 2014 г.

Коледно пътешествие в света на геометрията

Завладени от празнично настроение, можем да проверим геометричните знания на третокласниците чрез работен лист. Преодоляваме стреса, че ще се прави тест, под формата на състезание, с награда грамота за ученика, събрал най-много точки.

понеделник, 8 декември 2014 г.

Един цар на пързалката - електронна книга

"Един цар на пързалката" е новата електронна книга на учениците от 3.б клас. В нея са събрани съчинения по дадено начало.

сряда, 3 декември 2014 г.

Finalist Best New Blog 2014

Благодарение на номинациите на колеги от цялата страна, блогът ми е сред финалистите на престижните награди на Edublogs.
Можете да подкрепите българските финалисти като харесвате всеки ден по един път до 6:59 ч на 16.12.2014! В системата се влиза чрез профил във Фейсбук, Туитър, Линкендин или Гугъл. След гласуване, палецът се оцветява в синьо, ако натиснете повторно, гласът ви се изтрива. 
1. Best individual blog/Най-добър индивидуален блог – Моменти от класната стая, Образователен блог 
 2. Best group blog/Най-добър блог на група – Блогът на ЗПГ 
 3. Best new blog/ Най-добър нов блог – Учебни ресурси 
 4. Best class blog/Най-добър блог на класа – Червената шапчица, Rosecompclass, http://classplus.blogspot.com/
 5. Best ed tech / resource sharing blog/Най-добро споделяне на технологични ресурси - De-sita 
 6. Best library / librarian blog/Най-добър блог – библиотека – Образователен блог 
 7. Best educational wiki/ Най-добро образователно уики – Английска класна стая 
 8. Best Use Of A Social Network/Най-добро използване на социалните мрежи – СТУДИО У,      Английска класна стая БГ
 9. Best mobile app/Най-добро мобилно приложение за образование – Джъмпидо 
 10. Lifetime achievement/Цялостен принос – Антоанета Миланова и Десислава Миленкова
Да подкрепим българското!!!

вторник, 2 декември 2014 г.

A letter to Santa/Писмо до Дядо Коледа

A letter to Santa/Писмо до Дядо Коледа е eTwinning проект, иницииран от Росица Минева (България) и Барбара (Полша) и към днешна дата привлече още 18 учители от Азербайджан, България, Гърция, Полша, Румъния, Украйна. Децата пишат писма на добрия старец на роден и английски език и създават виртуален плакат глог, като използват картина, текст, звук, видео, графики, богат набор от инструменти, които предлага Glogsteredu. За целите, работния процес, очакваните резултати и партньорите можете да научите повече тук. Въодушевление, старание, размисли изпълват децата по време на дейностите по проекта.

понеделник, 1 декември 2014 г.

Цирк

"Цирк" е новата ни електронна книжка с ученически творби, написани по преживяване. Събирането на детските творби в книжка мотивира учениците да творят, да бъдат активни в часовете за развитие на комуникативно-речевите умения.


неделя, 30 ноември 2014 г.

За домашните

Училището, в което работя е на целодневна организация. Има полуинтернатна група за всяка паралелка. Предавам учениците на колегата възпитател и споделям какво сме правили, къде сме срещнали затруднения, кои ученици имат проблеми и насоки какво да упражнят след обяд. Те се самоподготвят и не им се дават домашни за вкъщи.
В петък обаче даваме домашни. И точно половината ученици идват без такива в понеделник.
Изработвала съм листче с домашната.
Съобщение в сайта и групата


Образцовите родители преглеждат тетрадките, запознават се със свършеното през седмицата (раницата се носи в петък само), подпомагат детето си, контролират го да подреди раницата си.
Опитвам се да не ги натоварвам с много домашни, защото виждам отвращение у някои деца, размотаване и тюхкане. Старая се домашната да е развлекателна, творческа.
И въпреки всичко като следствие на претоварването с голям обем знания и неразбираемите учебници, бъркотията в образователната ни система, писането на домашни се превърна в едно неприятно задължение за голяма част от учениците. Другата част намериха решение - изобщо не ги пишат...

неделя, 23 ноември 2014 г.

Награди за образователни блогове

Номинациите за наградите на Edublogs са отворени до 24.11.2014 г. до 11.59 ч. Всеки може да номира като попълни формуляра.
edublog_awards_300x300_v2
Моите номинации:
Най-добър индивидуален блог - Използване на нови технологии в езиковото обучение
Най-добър групов блог - Учители за учители
Най-добър блог на клас - 3.б
Най-добър учитески блог - http://angelov.innovateconsult.net/
Най-добра библиотека - http://ucha.se/ 
Най-добър администратор - 4.ОУ
Най-добро образователно уики - http://englishclassroombg.wikispaces.com/
Най-добри организатори на уебинари - Учители за учители
Най-четен пост -Успешна учебна година!

Успееееех!


събота, 22 ноември 2014 г.

eTwinning проект

Стартираме нов eTwinning проект "Developing creativity in after-school activities in primary classes"
"Pазвитие на креативност в извънкласните дейности в начален етап".

ЦЕЛИ

  1. Споделяне на добри практики в дейности по интереси.
  2. Подобряване на езиковите компетентности.
  3. Формиране на положително отношение към тези дейности.

РАБОТЕН ПРОЦЕС 

Учениците създават рисунки и модели, украсяват ги с думи на английски език, правят снимки и видео.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Развитие на креативност в дейности по интереси.
  2. Положителен ефект върху цялостното развитие на ученика.
  3. Творческата себеизява да формира креативност, отговорност и отвореност на личността.

Най-напред 10 партньори от Португалия, Литва, България, Полша, Грузия, Турция се представиха.


По втората дейност учениците рисуват и правят картички, постери, апликират и надписват изобразените предмети на английски и роден език.

Видеа и творби на партньорите може да се видят тук

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Тест по човекът и природата в 3.клас

Вариант на тест по раздела "Въздух  и вода" по човекът и природата (М.Максимов) в 3. клас. Отговорите са отворени, с цел да се избегне налучкването и да се усъвършенстват уменията за четене с разбиране. Попълват се пропуснатите 20 думи. Всяка вярна дума се оценява с една точка. Приложена е и скалата на МОН за външно оценяване в 4. клас.

Моята история

В най-новата електронна книжка на учениците от 3.б клас при 4.ОУ "Димчо Дебелянов", Благоевград са събрани съчинения по преживяване. Публикуването на книжката окриля малките творци, мотивира ги и стимулира развитието на словотворческите им умения.
Изпълнени със задоволство те показват творбите на съучениците си, четат ги, обсъждат ги.

сряда, 19 ноември 2014 г.

Извънкласно четене - "Горският цар" от К.Константинов

Часовете по извънкласно четене дават възможност на децата да се потопят в света на литературата, да се докоснат до познати или непознати герои, да проследят техните приключения. В учебника на издателство "Булвест 2000" творбите за извънкласно четене са публикувани в специален раздел "За тези, които обичат да четат", което е улесняващо. Предстои ни извънкласно четене на "Горският цар" от К.Константинов

Учениците четат самостоятелно приказката. Чете се на глас, разсъждава се върху текста. Учениците работят самостоятелно върху работен лист.Задачите спомагат за развитие на уменията за четене с разбиране.
Поставя се задача да изобразят една от дъщерите по избор или на отделни екипи като се придържат към описанието на автора.

неделя, 16 ноември 2014 г.

16 ноември - ден на толерантността

В духа на новото време се учим да бъдем толерантни. Запознаваме учениците чрез презентации що е толерантност, рисуваме постери, разсъждаваме върху постъпките на литературните герои и ежедневно нищим нашите... С предния випуск се включихме в национален проект.
С този ще учим златните правила за толерантност, ще правим постери. Идея за постер

събота, 15 ноември 2014 г.

„Earning by Sharing – да печелим от добрите си практики“


От няколко години публикувам в интернет пространството, но за първи път попадам на такова предложение. Офертата е отправена от издателство Клет България към учители по английски, немски и руски език. Разработеният от тях национален проект„Earning by Sharing – да печелим от добрите си практики“ ще се проведе от ноември 2014 до май 2015 г. и цели да се създаде среда за обмен на идеи и добри практики между учители, които са готови да споделят своите методически идеи и практически задачи с колегите си и да печелят от това. За всеки изпратен материал, одобрен от експерти, учителите ще получават еднократен хонорар от издателството, а впоследствие доход от продажбите на този материал през уебсайт. Всички изпратени и одобрени материали ще бъдат обработени и поместени на специално разработен сайт, който ще стартира от началото на учебната 2015/2016 г. Учителите-автори ще получат 50 лв. за всеки материал, одобрен за качване на сайта, и по 10 лв. хонорар за всеки изпратен материал, не намерил място на сайта. След стартиране на сайта материалите ще бъдат достъпни за закупуване от всички желаещи срещу фиксирана сума. За участие в проекта е необходимо да се изпрати заявление до 30 януари 2015 г. на proekt@klett.bg, или на факс: (02) 943 15 65. Крайният срок за изпращане на готовите материали е 1 май 2015 г.
Звучи добре и като знам колко много креативни учители споделят на добра воля творенията си, си мисля да се включим! А времето ще покаже дали някой ще спечели! Скептично съм настроена, че български учител ще плати някаква сума, за да си свали тест, методическа разработка или забавни задачи! На вас как ви се струва?

сряда, 12 ноември 2014 г.

Blue skies

Blue skies е езикова система за обучение по английски език във 2., 3. и 4. клас, разработена от Рон Холт и издадена от Лонгмън. Включва учебник (хартиен и електронен), работна тетрадка, граматична тетрадка, книга за учителя, аудиодиск. Можете да ги откриете тук

събота, 1 ноември 2014 г.

Ден на народните будители

На 1 ноември отбелязваме деня на народните будители.Седмицата е наситена с дейности в чест на празника. В час по български език и литература четохме стихотворението на Михаил Лъкатник "Благодаря", научихме за Васил Априлов и Неофит Рилски. За домашна изготвихме проект.
Оформихме кът за празника. В час на класа дискутирахме какво знаем за народните будители, как изразяваме почитта си към тях, кои са съвременните будители. Изслушахме радиоредаването на 7.а клас, посветено на празника. Предстои в часовете по човек и общество да усвоим нови знания.
Имаме мисия да проследим как България отбелязва деня на народните будители.

петък, 31 октомври 2014 г.

Halloween

Какво знаем за Хелоуин? Темата е застъпена в учебника по английски език "Blue skies" за 3. клас по следния начин: Учениците четат кратък текст и се учат как се прави шапка на вещица, като усвояват 18 нови думи. Копират, режат и оцветяват картинки на вещица, прилеп, призрак, паяк, които се нанизват на конец за украса на класната стая.
Изработват картички за празника.
Най-много емоции предизвиква маскирането. Всеки участник ни поздравява на английски език. Останалите участници се опитват да назоват името на героя. Активизирахме речниковия запас: witch, ghost, elephant, cat, rabbit. Научаваме нови думи: skeleton, vampire.
Изричаме и обичайната за празника фраза "Trick or treat" иииии получаваме лакомства.
Така по забавен начин научаваме за чужди култури и усъвършенстваме езиковите си компетентности.