Translate

четвъртък, 25 август 2016 г.

Изгубени в ДОС

И така новият закон за предучилищно и училищно образование вече е в сила.Четем и препрочитаме, лутаме се из ДОС и се чудим как ще се случи в практиката. Колегите се шегуват, че големите промени в образованието, създават и големи проблеми. Чувстваме се изгубени в толкова много информация, мъчим се да се ориентираме кое важи от тази учебна година, кое не.
Дотук са приети следните стандарти:
В процес на обсъждане са:
МОН дава следните пояснения:
Нов учебен план се въвежда само в 1. и 5. клас. ПС трябва да приеме учебен план за всяка паралелка. Новото е, че в 1. клас се увеличава броя на учебните седмици на 32, т.е. първокласниците ще учат до 31.05. Променени са наименованията на два учебни предмета: роден край става околен свят и домашен бит и техника - технологии и предприемачество. Въвеждат се нови учебни програми, но ще се учи по стари учебници, т.е. ще се изпуска и вмъква материал. Водещи са учебните програми, а не учебниците. Дава се свобода на учителя да постигне очакваните резултати по свои пътища. За тези два класа се въвежда нова структура на годишното тематично разпределение. В 5. клас ще има нов учебник само по история и цивилизации. 
За учениците от 2., 3., 4. и 6. клас няма промяна.
Тазгодишните седмокласници ще завършат основен етап на образование. Предлагат се 3 варианта за компенсиране на пропуснатия материал по история, география и биология чрез часове в ЗИП, СИП или преструктуриране на учебното съдържание.
НВО в 7. клас ще бъде по 3 предмета:
БЕЛ - 19 май
Математика - 22 май
Чужд език - 29 май
Оценяването ще е с точки и всеки ученик ще бъде приет в профилирана или професионална гимназия. В балообразуването ще влизат и оценки по два предмета, избрани от ПС и превърнати в точки.
От тази учебна година започва създаването на професионално портфолио от всеки учител, което отразява квалификацията, постижения, успехи на учителя и учениците.
Започва задължителна вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.
В сила влиза и наредба за приобщаващото образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик, от този със специални образователни потребности, към надарения и изоставащия. В нея са посочени и видовете санкции.
Влиза в сила и наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и класният ръководител трябва да планува посочените теми в нея за съответния клас.
Ще започне и изграждането на система от училищна ритуализация и ученическо самоуправление.
Ще действа и наредба за информацията и документите, според която се въвежда нов дневник за подкрепа на личностно развитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар