Translate

петък, 14 октомври 2016 г.

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, e финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със заповед Заповед РД09-1072/10.08.2016 г. на Министъра на образованието училищата бяха включени в техническото и финансово изпълнение на проекта и посочени в Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. 
Публикувани бяха  Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма "Твоят час" и финансирането им, определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект "Твоят час".
Постави се срок до 12.10.2016 за регистриране на училищата в платформата. След идентифициране на индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет чрез Индивидуална образователна карта/
Индивидуална образователна картаучилищата регистрираха търсени дейности за преодоляване на обучителните трудности. Интересите на учениците бяха проучени чрез Анкетна карта/Анкетна карта  и съответно регистрирани търсени занимания по интереси.
Желаещи учители предложиха дейности и се регистрираха в сайта.
Всяко училище сформира Обществен съвет, който одобри търсените дейности.
Публикувана бе и  ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проекта.
Последва попълването на Заявление и декларация за информирано съгласие/Заявление и декларация за информирано съгласие от ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час".
ФИНАНСИРАНЕ
Минимум 60 % от средствата, които училището ви ще получи за изпълнение на програмата „Твоят час” трябва да бъдат за хонорари на ръководителите на групите: Това става ясно от чл. 82, вижте страници 27 и 28. Допустимото разпределение на средствата, получени за изпълнение на училищната програма „Твоят час” е:
Разход
процент
Материали, пряко свързани с извънкласните дейности
До 30 %
Консумативи – тонери...
До 2 %
Външни услуги – транспорт, застраховки, наем...
До 5 %
Логистика за заседанията на съвета „Твоят час”
До 3 %
Хонорари на ръководители на групите – вкл. групите, които се водят от физически и юридически лица
Поне 60 %
Общо
100 %
  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Извънкласните дейности могат да се реализират през учебно време, почивни дни и ваканции. Те могат да се провеждат и в учебното време на учениците през учебната година, извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден в часовете за занимания по интереси или организиран отдих и физическа активност, както и през почивните дни и ваканциите.(чл.48). Важно е обаче часовете в заниманията по интереси да се водят от друг учител, различен от този, който води тези занимания и при него да остане поне едно дете, за да му се зачита работното време. 
Продължителността на заниманията е както на учебните часове 35/40/45 мин, но се заплащат като астрономически.
В един ден може да се проведат до 2 ч от една дейност за преодоляване на обучителни затруднения и до 4 ч от една дейност по интереси.
ПРОЦЕДУРА И СРОКОВЕ (ЧЛ.26, ЧЛ.27):
12.10.2016 – срок за въвеждане на търсени и предлагани дейности. Търсените дейности трябва да бъдат одобрени от Съвета „Твоят час“, за да могат да участват в процедурата за откриване на съвпадения
15.10.2016 – Съвет „Твоят час“ генерира от електронната платформа на проекта справка за откритите съответствия между предлаганите от физическите и юридически лица за населеното място и за заявените от училището извънкласни дейности и организира заседание за разглеждането й и прави предложение до директора на училището чрез Платформата за извънкласните дейности и ръководителите на групите, които могат да се организират за учебната година.
19.10.2016 – Учениците подават завление и декларация за информирано съгласие за участие в групите (това е различно от анкетите в началото, защото те бяха само за намерение и проучване на желанията, а сега декларират участие в реално сформираните групи)
28.10.2016. - Изработване на училищната програма „Твоят час“ – най-вероятно тя ще се генерира автоматично от система, т.е. не е необходимо да се изработва нещо допълнително, но това означава, че процесът по избор и селектиране трябва да е приключим до 28.10.2016
1.11.2016 – Очаква се стартиране на дейностите 

Няма коментари:

Публикуване на коментар