Translate

сряда, 2 май 2018 г.

Пчеличка - Умничка

Мечтите се сбъдват! Най-сетне успяхме да реализираме една от тях. Отдавна следим продуктите на Ангел Ангелов и иновационните му идеи. Мечтаехме, опитвахме, преговаряхме иии днес пристигна при нас програмируемата пчела Bee-bot, закупена по проект 
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Веднага се заехме да измислим име. Подложихме на гласуване детските предложения и избрахме Пчеличка-Умничка. Импровизирахме карти от таблицата за умножение и демонстрирахме уменията на пчеличката. Приложима е във всички учебни предмети. Чрез нея ще проверяваме знанията си, ще развиваме алгоритмично и креативно мислене, търпение, чувство за обективност, състезателен дух. Ще учим чрез правене и ще се забавляваме.Приложение в час по английски език.

Вече имаме идеи как ще използваме нашата Пчеличка-Умничка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар