Translate

събота, 10 януари 2015 г.

Ключът на музиката

За трета поредна година ще се проведе национално състезание по музика.То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, придобити в началния етап на основната образователна степен, както и в първия клас на средната образователна степен (IV, V и VI клас). „Ключът на музиката“ съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми по музика. Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в ДОИ за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.
ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг на състезанието, както следва:
- задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябва да посочат само верния;
- задачи с отворен отговор, като от учениците се изисква да допишат с думи или с графичен символ съответното знание;
- творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение.
След прослушване на звучащия пример е предвидено и осигурено време за избор на отговор.
Изпълнението на задачите е индивидуално.
В състезанието участват ученици от ІV, V и VI клас, разпределени в три възрастови групи.
Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за IV клас, е както следва: общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІІІ и за ІV клас; областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІV клас; национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за начален етап.
Задачите и критериите за разпределение на точките по всяка задача при провеждане на трите кръга на състезанието се разработват от Националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. След съгласуване с МОН се изпращат засекретени до РИО, а РИО - до училищата за провеждането на общинския и на областния кръг.
Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за V клас, е както следва: общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІV и V клас; областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за V клас; национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за V клас и начален етап.
Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за VI клас, е както следва: общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за V и VI клас; областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за VI клас; национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за VI клас и първият клас на прогимназиалния етап.
В деня на провеждането на съответния кръг задачите се разсекретяват от РИО с парола, която се оповестява в 9.00 часа в деня на състезанието за общинския и за областния кръг.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. ВРЕМЕТРАЕНЕ - 1 (един) учебен час (40 минути)
2. НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЕТО
- 10:00 часа за общинския (училищния) кръг
- 10:00 часа за областния кръг
- 14:00 часа за националния кръг
3. ГРАФИК
- общински (училищен) кръг – 20 януари 2015 г.
- областен кръг - 20 февруари 2015 г.
- национален кръг - 21-22 март 2015 г.
Домакин на националния кръг на състезанието „Ключът на музиката“ за учебната 2014-2015 година е РИО - Пловдив.
Теми от минали години:
4. клас
2014                            2014 5.клас
2015
2017                            2017 5. клас         2017 6. класhttps://drive.google.com/file/d/1Ex3su9hWfypD3min8jlUrOAaQUvMdcUG/view?usp=sharing

1 коментар: